คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบความหมาย)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
聊天
(liáotiān)
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
桌子
(zhuōzi)
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
(lóu)
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
(jiào)
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
(zāng)
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
(qiū)
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
姐姐
(jiějiě)
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
(lín)
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
姑娘
(gūniang)
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
女儿
(nǚ'ér)
    

จำนวนคนดู : 1,917