คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบความหมาย)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
西瓜
(xīguā)
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
(lèi)
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
外公
(wàigōng)
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
昨天
(zuótiān)
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
(hēi)
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
(xiǎng)
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
(tōu)
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
爷爷
(yéye)
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
今天
(jīntiān)
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
哥哥
(gēge)
    

จำนวนคนดู : 1,059