แบบทดสอบ Freemarker Template

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
การแสดงตัวแปรทำได้โดยใช้...
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
วิธีไหนที่ถูกต้องสำหรับการเข้าถึง value ของ key `name` ใน map `user`?
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
หากต้องการจัดการข้อผิดพลาดและแสดงข้อความ "An error occurred", directive ใดที่ควรใช้?**
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
อะไรคือ syntax ที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขใน Freemarker?
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
การกำหนด macro ทำได้โดยใช้คำสั่งใด?
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
เมื่อต้องการแสดงค่าตัวแปรใน template ควรใช้สัญลักษณ์ใด?
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
การอ้างอิงตัวแปรทำได้โดยใช้เครื่องหมายใด?
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
จากตัวเลือกต่อไปนี้ อันไหนไม่ใช่ built-in ของ Freemarker?
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
สำหรับการจัดการข้อผิดพลาด, directive ใดที่สามารถช่วยในการจัดการกับข้อผิดพลาด?
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
การทำเงื่อนไข if-else ใน Freemarker ใช้ directive อะไร?
    

จำนวนคนดู : 1,793
โปรแกรมอื่นๆ
แบบทดสอบ Freemarker Template