แบบทดสอบแปลงค่าน้ำหนัก กรัม-กิโลกรัม

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
9287 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
9320 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
7779 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
6631 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
6262 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
8880 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
1332 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
9154 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
2991 กรัม=
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
4281 กรัม=
    

จำนวนคนดู : 3,124