แบบทดสอบแปลงค่าความยาว เมตร->เซนติเมตร

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
1 เมตร 41 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
6 เมตร 62 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
2 เมตร 59 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
7 เมตร 44 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
8 เมตร 8 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
8 เมตร 5 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
1 เมตร 72 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
7 เมตร 10 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
3 เมตร 23 เซนติเมตร=
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
7 เมตร 38 เซนติเมตร=
    

จำนวนคนดู : 4,750