แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสัตว์(Choice)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
    

จำนวนคนดู : 5,832