แบบทดสอบการคูณ 2-99(Choice)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
88 x 81=
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
99 x 91=
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
72 x 69=
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
96 x 60=
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
67 x 53=
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
54 x 23=
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
39 x 29=
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
28 x 13=
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
72 x 27=
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
54 x 33=
    

จำนวนคนดู : 4,358