แบบทดสอบการบวก 100-999

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
242+722=

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
158+609=

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
157+535=

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
172+747=

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
217+628=

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
165+555=

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
323+579=

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
224+561=

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
136+772=

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
293+686=

จำนวนคนดู : 4,487